สารการ พ. “บทบรรณาธิการ (Editor Note)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245760.