สารการพ. “บทบรรณาธิการ (Editor ote)”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245760.