สารการ พ. “สารบัญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245755.