สารการ พ. “หน้าปกวารสาร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245751.