หอมทอง ส., จิระพรกุล ช., และ มณีนิล เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, น. 57-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244299.