สุขประดิษฐ์ ด., และ เจริญธัญรักษ์ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 2, กันยายน 2020, น. 9-17, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244237.