ปาทาน ณ., จิระพรกุล ช., และ มณีนิล เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, น. 94-105, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244205.