ยุระศรี ท., และ เจริญธัญรักษ์ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, น. 29-36, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243970.