อาจแก้ว ก., ชายเกลี้ยง ส., และ พฤกษ์ธาราธิกูล ว. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2020, น. 57-68, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243911.