Lorvansay, A., และ มุกตพันธุ์ เ. . “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มพนักงานของรัฐ เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, น. 70-80, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243642.