ติยะบุตร อ., กมลเลิศ ส. ., และ บัณเย็น ร. . . “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, น. 50-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243374.