หัตถโกศล ฉ., เตชะวิเชียร ม., ทับเจริญ ญ., ทรัพย์วโรบล ส., อุ่นทิ เ., และ สรรพ่อค้า พ. . “ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, น. 41-49, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/242204.