ดีสุรกุลอ. “คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241132.