สารการ พ. “ปกหน้า”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240724.