เศรษฐบุญ ร., ตัญตรัยรัตน์ พ. ., และ จังโกฏิ ฤ. . . “ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2020, น. 23-30, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240257.