ตุ้มนาค ป., สิงห์นารายณ์ อ., ตันปาสิริพัฒน์ ป., บุญแก้ว อ., สวยสมบูรณ์ น., และ วิวัฒน์วิทยา ป. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, น. 14-22, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/235029.