สารการ พ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/231169.