สารการ พ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 11, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/231160.