ทับทิมหิน ส., ลิมปิทีปราการ ป., งานฉมัง ฐ., บุญขาว ล., และ เหลาสุภาพ ก. “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 14, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2020, น. 1-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/226575.