พันมานิมิตร ร. ., จีระออน ก. ., ทองสีนวล อ. ., และ จิตรภิรมย์ ก. “การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, น. 90-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/225694.