ดีสุรกุลอ. “ปกหน้าใน และสารบัญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 13, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/221921.