เปรื่องปรีชาศักดิ์ ผ., จังโกฏิ ฤ. . ., ตัญตรัยรัตน์ พ. ., และ คำสอง เ. . “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, น. 34-43, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/216501.