ปานเพ็ชร ต., ดวงสงค์ ร. ., และ หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ น. . “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการพอกเข่าสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกหมอครอบครัววัดหนองแวง เทศบาลเมืองขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2020, น. 24-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/216147.