นาเมือง อ., และ บัญชรหัตถกิจ พ. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันโรคอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2020, น. 78-89, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/215526.