เสาะเห็ม ว., และ บัญชรหัตถกิจ พ. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, น. 44-55, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/215259.