สารการ พ. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/213301.