นานอกม., และ เจริญธัญรักษ์เ. “พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, น. 48-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/210185.