สารการ พ. “ปกหน้าใน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/206925.