ทองภูธรณ์ ภ., และ โล่วิรกรณ์ ส. . “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, น. 22-32, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/205534.