เจริญคุณ ส., และ ศรีฤาชา ช. . “สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, น. 69-77, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/205105.