ทีงาม ธ., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, น. 33-40, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/202493.