ขาวเจริญ ภ., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, น. 88-96, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/196071.