ภานุรักษ์ ก., ไพลกลางศ., และ ศรีธราพิพัฒน์ฐ. “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, น. 67-78, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/178949.