กิจบำรุงรัตน์เ. “การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 13, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2019, น. 79-87, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/164614.