ฮาดทักษ์วงค์ พ., และ ชายเกลี้ยง ส. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2019, น. 60-69, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/160335.