เพ็ชรชลาลัย ฉ., และ อุดมพาณิชย์ ส. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุไทย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 52-61, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/146002.