กระแสเสน บ., และ โสตะ จ. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2019, น. 91-103, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145800.