สุดชารี พ., และ ดวงสงค์ ร. “ผลของโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการสื่อสารด้วย ‘Facebook’ ในนักเรียนระดับประถมศึกษา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2019, น. 81-91, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145753.