ภักดีไทยเทศา เ. ., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2019, น. 65-71, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145363.