ทรงพันธุ์น., พฤกธาราธิกุลว., และ ชายเกลี้ยงส. “ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KU ournal for ublic ealth esearch, ี 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, น. 60-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145341.