สุขวิเศษ ส., และ ศรีฤาชา ช. “แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 32-40, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145333.