พนากอบกิจ ว., และ สกุลคู พ. “การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจของพนักงานในโรงงานน้ำตาล: กรณีศึกษา 3 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 7-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145307.