ประชากูล ร., และ ศรีฤาชา ช. “สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 86-94, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145305.