ช่างไม้ ม., และ ศรีฤาชา ช. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 65-72, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145288.