สินธุโคตร เ., และ เจริญธัญรักษ์ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์: การศึกษาแบบย้อนหลัง”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 58-64, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145287.