ศรีวาส ผ., และ เจริญธัญรักษ์ เ. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 11, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2019, น. 14-21, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145286.