คุยแก้วพะเนาว์ ท., และ ศรีฤาชา ช. “คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, น. 47-57, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145273.