แก้วจันดา จ., และ ชายเกลี้ยง ส. “การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 72-85, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/145151.