บุญพา ส., และ สกุลคู พ. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนแดงใหญ่ ตาบลหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 11, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, น. 38-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/139783.