สุริยนต์ ส., ตัญตรัยรัตน์ พ., จังโกฎิ ฤ., และ ชนะบุญ ส. “ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปี 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 19-30, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/136947.